06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Themaboeken

Resultaat 1–20 van de 35 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons doopformulier
  Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht
  geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te
  zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent
  het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Eveneens worden het voorrecht én
  de vermaning en verplichting die de doop met zich meebrengen vanuit het
  formulier voorgehouden.

  Gebonden, 174 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons
  huwelijksformulier
  In het klassieke huwelijksformulier
  horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het
  huwelijksleven. Hebben we voldoende kennis van de inhoud? Weten we waar we
  tijdens de huwelijksdienst ja op zeggen? Door je erin te verdiepen, zul je tot
  de conclusie komen dat de inhoud van dit oude formulier uiterst actueel is.
  Bijbels onderwijs is nodig op de verdere huwelijksweg tot ons wezenlijk
  welzijn.
  Bij de behandeling van het huwelijksformulier wordt op pastorale
  wijze aandacht geschonken aan onder andere de verkeringstijd, de huwelijksdag,
  de bijbelse verhouding man/vrouw binnen het huwelijk, de kinderzegen en
  kinderloosheid. Hoe belangrijk is het met name voor de jongere generatie om in
  een tijd waarin bijbelse normen en waarden (ook met betrekking tot het
  huwelijk) meer en meer vervagen, kennis te nemen van Gods trouw en toezegging
  die zo helder verwoord zijn in het huwelijksformulier.

  Gebonden, 155 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons belijdenis doen
  Met hart en mond – ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift
  begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar
  liefde woont, ons huwelijksformulier dat wil doen op weg naar de knielbank en
  Van kind tot kind, ons doopformulier op weg naar de doopvont. Vanuit de Heilige
  Schrift, onze belijdenisgeschriften, de kerkorde en de kerkgeschiedenis worden
  lijnen getrokken naar het heden. Er wordt meegedacht met onze jonge mensen die
  zich in deze tijd vrijwillig willen voegen bij de gemeente. Deze uitgave beoogt
  onder meer bewustwording van een keus die op een kruispunt van het leven gedaan
  wordt.

  Gebonden , 157 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons avondmaalsformulier
  Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze
  aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de
  woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de
  Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een
  Goddelijk recht. Vragen als ‘wie worden buitengesloten’, ‘wie worden
  binnengesloten’, ‘wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering’, ‘tot Wiens
  gedachtenis is het’, ‘hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de
  kerkelijke gemeente’ komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo venwichtig
  is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderszijds voor
  avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel
  uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast
  ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.

  Gebonden , 173 pag.

  7,00
 • Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter.: Leer ons bidden
  Het gebed is een onderwerp waarover veel geschreven is.
  Toch kunnen we alleen weten wat een waar gebedsleven is als we het zelf echt mogen beoefenen. Voor iedereen is het noodzakelijk te leren bidden, omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heilige Geest alleen kan voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen

  Bidden is de tere gemeenschap met de Heere zoeken. Is het niet de zwakheid van ons kerkelijk, persoonlijk en gezinsleven dat deze tere gemeenschap weinig beoefend wordt? Daarom behoren we met de discipelen te vragen: ‘Heere, leer ons bidden’.

  Deze uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden.

  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  7,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Zie foto van achterzijde boek voor informatie.
  168 pp. Geen jaartalvermelding.

  Uitgever: Kok Kampen
  5,00
 • Auteur(s): Barry James

  Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum.

  Over het gebed   Gebonden , 64 pag.

  6,00
 • Auteur(s): Bavinck Dr. H.

  28 november 1889 houdt Bavinck voor de studenten aan de Theologische School een lezing over de welsprekendheid, die vervolgens in druk verschijnt. Vergeleken met zijn andere publicaties is deze lofrede op en aansporing tot de welsprekendheid vrij lichtvoetig. Toch staat ook deze lezing in het kader van Bavincks bestrijding van de moderne wereldbeschouwing en uitwerking van de christelijke. Zijn uitgangspunt is dat “het Christendom ook voor de welsprekendheid en de voordracht ons iets te zeggen heeft”

  De rede is een bijdrage aan het grote gereformeerde ideaal om alle terreinen van het leven te doordenken vanuit christelijk perspectief. Dat de rede inderdaad bedoeld is als een bijdrage aan dit ideaal, blijkt bijvoorbeeld uit het voorbericht bij de tweede druk in 1901: “Tot eene nieuwe uitgave werd te liever besloten, omdat de gewijde welsprekendheid zoowel in theorie als in practijk nog voor een groot deel tot de onontgonnen terreinen van onzen Christelijken arbeid behoort”

  10,00
 • Auteur(s): Bavinck Dr. J.H.

  Een van de hoofdwerken van Bavinck is Religieus besef en christelijk geloof (1949, herdrukt in 1989). Bavinck, en dat was nieuw in de theologische discussies van de jaren ’30 en ’40 en zeker in de Gereformeerde Kerken toen, wees het religieus besef niet zonder meer van de hand als heidendom of ongeloof. Hij ontdekte daarin zogenaamde magnetische punten zoals de betrokkenheid op een hogere macht, het normbesef, de verlossingsbehoefte, de levensleiding en de totaliteitsbeleving. In deze magnetische punten zag hij Gods bemoeienis met de mensheid. Voor die mensheid die zoekt en tast is het getuigenis vanuit de Schrift geboden. Bemoeienis en getuigenis zijn dan ook voortdurend op elkaar betrokken, zodat de ander en de situatie van de ander in alle breedte en diepte voor Christus gewonnen zullen worden. Daar ging het om en daar gaat het nog steeds om in de verkondiging dichtbij en ver weg.

  10,00
 • Auteur(s): Blaak Ds. W.H

  De naam van ds. W.H. Blaak (1871-1957) geniet ook nu nog een ruime bekendheid. Hij was bijna twintig jaar ouderling in de oud-gereformeerde gemeente te Nieuw-Beijerland. Hij werd in 1934 predikant te Sint-Philipsland en vertrok in 1948 als emeritus-predikant naar Geldermalsen, waar hij woonde tot zijn overlijden in 1957.

  In deze uitgave zijn de publicaties gebundeld, die van en over ds. Blaak verschenen zijn. Het zijn preken en brieven die blijk geven van een grote Bijbelkennis en een diepe ernst. Ook zijn alle toespraken opgenomen die gehouden werden bij zijn begrafenis, alsmede een aantal reacties op het overlijden.

  Gebonden, 290 pag.

  9,00
 • Auteur(s): Blok Ds. P.

  Tijdrede

  2,00
 • Zie foto van achterzijde voor informatie

  Uitgever: GBS
  9,00
 • Dit boek bevat in het eerste deel een beschrijving over het leven en werk van Bonhoeffer, en in het tweede deel komt Bohoeffer zelf aan het woord.

  Eén van de laatste publicaties over Bonhoeffer in het Nederlands is van de hand van ons Dr. T. G. van der Linden: “Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten.” Hij schrijft daarin: ‘Feitelijk is er een niet-aflatende belangstelling voor Bonhoeffers persoon, biografie, spiritualiteit en geschriften’ (p.92) En dat ‘ook buiten het erf van kerk en theologie’, wereldwijd. Alleen in Nederland al somt Van der Linden achter in zijn boek een twintigtal publicaties over Bonhoeffer op sinds 1990. Dat is best veel.

  Bonhoeffer’s aansprekende en aangrijpende biografie speelt zeker een rol in de aanhoudende publiciteit. Hij schreef zijn theologie tegelijk met zijn levensverhaal. Dat geeft haar een toets van authenticiteit.

  Zie de achterzijde van het boek voor meer informatie.

  Paperback, 184 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Zie achterzijde boek voor meer informatie.

  6,50 5,00
 • Auteur(s): Boom Corrie ten

  In de tijd dat Corrie ten Boom dit boekje schreef – de jaren na de Tweede Wereldoorlog – hielden velen zich bezig met waarzeggerij. Voor haar was dit reden te waarschuwen om je niet in te laten met demonische machten, omdat het psychische en lichamelijke problemen kan veroorzaken. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Bij ons zijn het meestal andere oorzaken die een occulte belasting veroorzaken, zoals bezoek aan verkeerde genezers of het meedoen met occulte spelletjes. De gevolgen zijn echter nog dezelfde. Corrie ten Boom is op haar vele reizen vaak met deze problemen in aanraking gekomen en ze wijst in dit boekje op de mogelijkheid bevrijd te worden van deze schadelijke, demonische invloeden. Er is immers overwinning voor een christen door het volbrachte werk van Christus. Daarom hebben we te doen met ‘verslagen vijanden’. De predikanten G. van Goch en M.J. Paul willen dit boek graag opnieuw onder de aandacht brengen. In een toelichting geven zijn aan hoe het onderwerp demonie en bevrijding steeds belangrijker wordt in de kerk en op school.

  Paperback, 56 pag.

  3,00
 • Auteur(s): Boom Corrie ten

  Corrie was een heel gewone vrouw. Haar vader was horgemaker en zij leerde het vak bij hem en in Zwitserland. Maar toen de Nazi’s kwamen hielp ze met haar familie ijverig in het verzet. Nadat ze het concentratiekamp had overleefd, is ze evangelisatie gaan bedrijven over de hele wereld. Dit boekje vertelt de levensgeschiedenis van Corrie tem Boom.

  Paperback, 28 pag.

  3,00
 • Auteur(s): Boom Corrie ten

  Pastorale handreikingen voor zieken.

  Op haar vele reizen over de wereld heeft Corrie ten Boom verscheidene zieke en stervende mensen kunnen helpen en troosten, maar ze wilde zo graag meer doen. Omdat ze wist dat ze niet ieder van ons persoonlijk zou kunnen bezoeken, heeft ze de Heer om raad gevraagd. En Hij maakte haar duidelijk dat ze dit boek moest schrijven.

  Als we ziek zijn of zorgen hebben, zien we uit naar betere tijden. We verlangen ernaar en bidden ervoor. Maar soms komt het herstel niet, of niet direct. Altijd, maar zeker in zulke omstandigheden, zegt Corrie ten Boom, kunnen we ons leven bouwen op de troostrijke beloften van God. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Het beste deel komt nog!

  Zie voor verdere TOELICHTING ook de ACHTERZIJDE van het boek !

  Paperback, 81 pag.

  3,00
 • Auteur(s): Boom Corrie ten

  Pastorale handreikingen voor zieken.

  Op haar vele reizen over de wereld heeft Corrie ten Boom verscheidene zieke en stervende mensen kunnen helpen en troosten, maar ze wilde zo graag meer doen. Omdat ze wist dat ze niet ieder van ons persoonlijk zou kunnen bezoeken, heeft ze de Heer om raad gevraagd. En Hij maakte haar duidelijk dat ze dit boek moest schrijven.

  Als we ziek zijn of zorgen hebben, zien we uit naar betere tijden. We verlangen ernaar en bidden ervoor. Maar soms komt het herstel niet, of niet direct. Altijd, maar zeker in zulke omstandigheden, zegt Corrie ten Boom, kunnen we ons leven bouwen op de troostrijke beloften van God. Hij zal alle dingen laten medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Het beste deel komt nog!

  Zie voor verdere TOELICHTING ook de ACHTERZIJDE van het boek !

  Paperback, 81 pag.

  3,00
 • Auteur(s): Boone Ds. L.

  Leven en sterven van Ds. Laurens Boone

  Gods genade verheerlijkt aan een doemwaardig schepsel.

  Zijn bekeering, roeping tot het leeraarsambt en enkele voorvallen uit zijn veelbewogen leven, benevens aanteekeningen over zijn laatste uren en zijn overlijden te St. Philipsland op 25 April 1935.

  Grootendeels door hemzelf beschreven.

  Met portret van ds. L. Boone.

  Gebonden 357 pag.

  15,00