06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl
0 items

Filter op auteur

Preken en theologie (Tweedehands)

Resultaat 1–16 van de 1292 resultaten wordt getoond

 • Ons doopformulier
  Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht
  geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te
  zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent
  het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Eveneens worden het voorrecht én
  de vermaning en verplichting die de doop met zich meebrengen vanuit het
  formulier voorgehouden.

  Gebonden, 174 pag.

  7,00
 • Ons
  huwelijksformulier
  In het klassieke huwelijksformulier
  horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het
  huwelijksleven. Hebben we voldoende kennis van de inhoud? Weten we waar we
  tijdens de huwelijksdienst ja op zeggen? Door je erin te verdiepen, zul je tot
  de conclusie komen dat de inhoud van dit oude formulier uiterst actueel is.
  Bijbels onderwijs is nodig op de verdere huwelijksweg tot ons wezenlijk
  welzijn.
  Bij de behandeling van het huwelijksformulier wordt op pastorale
  wijze aandacht geschonken aan onder andere de verkeringstijd, de huwelijksdag,
  de bijbelse verhouding man/vrouw binnen het huwelijk, de kinderzegen en
  kinderloosheid. Hoe belangrijk is het met name voor de jongere generatie om in
  een tijd waarin bijbelse normen en waarden (ook met betrekking tot het
  huwelijk) meer en meer vervagen, kennis te nemen van Gods trouw en toezegging
  die zo helder verwoord zijn in het huwelijksformulier.

  Gebonden, 155 pag.

  7,00
 • Ons belijdenis doen
  Met hart en mond – ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift
  begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar
  liefde woont, ons huwelijksformulier dat wil doen op weg naar de knielbank en
  Van kind tot kind, ons doopformulier op weg naar de doopvont. Vanuit de Heilige
  Schrift, onze belijdenisgeschriften, de kerkorde en de kerkgeschiedenis worden
  lijnen getrokken naar het heden. Er wordt meegedacht met onze jonge mensen die
  zich in deze tijd vrijwillig willen voegen bij de gemeente. Deze uitgave beoogt
  onder meer bewustwording van een keus die op een kruispunt van het leven gedaan
  wordt.

  Gebonden , 157 pag.

  7,00
 • Ons avondmaalsformulier
  Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze
  aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de
  woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de
  Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een
  Goddelijk recht. Vragen als ‘wie worden buitengesloten’, ‘wie worden
  binnengesloten’, ‘wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering’, ‘tot Wiens
  gedachtenis is het’, ‘hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de
  kerkelijke gemeente’ komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo venwichtig
  is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderszijds voor
  avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel
  uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast
  ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.

  Gebonden , 173 pag.

  7,00
 • Gebruikt dagboek. 374 pag. In zeer goede staat.

  J.H. Mauritz (red.): Stil zijn met de Schrift

  Een bijbels dagobek speciaal samengesteld voor jonge mensen. Het unieke van dit dagboek is de bijbelse lijn van Genesis tot Openbaring, die uitgangspunt is geweest bij het schrijven van de dagboekstukjes. De schrijvers bespreken op heldere en schriftuurlijke wijze de gekozen Schriftgedeelten. Voor een stil moment met de Schrift. Temidden van alle drukte van studie en werk. Speciaal voor jou.
  Redactie J.H. Mauritz
  Medewerkers:
  ds. G.J. van Aalst, I. den Dekker, ds. J. Driessen, ds. J.J. van Eckeveld, ds. C. Harinck, ds. W. Harinck, ds. B. van der Heiden, ds. H. Hofman, ds. M. Karens, ds. R. Kattenberg, J.H. Mauritz, ds. C.J. Meeuse, ds. A. Moerkerken, ds. P. Mulder, ds. W. Silfhout, ds. C. Sonnevelt, ds. W. Visscher, W. Visser en ds. J.B. Zippro.

  Uitgave: 2003
  5,00
 • Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter.: Leer ons bidden
  Het gebed is een onderwerp waarover veel geschreven is.
  Toch kunnen we alleen weten wat een waar gebedsleven is als we het zelf echt mogen beoefenen. Voor iedereen is het noodzakelijk te leren bidden, omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heilige Geest alleen kan voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen

  Bidden is de tere gemeenschap met de Heere zoeken. Is het niet de zwakheid van ons kerkelijk, persoonlijk en gezinsleven dat deze tere gemeenschap weinig beoefend wordt? Daarom behoren we met de discipelen te vragen: ‘Heere, leer ons bidden’.

  Deze uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden.

  7,00
 • Gebruikt bijbels dagboek voor jongeren.

  Houvast is een dagboek voor jongeren over de Heidelbergse Catechismus.
  De 350e verjaardag van de Heidelbergse Catechismus is een mooie aanleiding om jongeren te laten zien hoe rijk de inhoud van dit belijdenisgeschrift is.
  In dit dagboek wordt op iedere zondag een nieuwe zondagsafdeling geïntroduceerd. In de daarop volgende week wordt deze Zondag verder uitgewerkt. De auteurs brengen de belijdenis voor jongeren tot leven door een heldere, praktische uitleg en een concrete aansluiting bij hun leefwereld. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

  Aan dit dagboek werken auteurs mee uit de Gereformeerde Gemeenten: ds. G.J. van Aalst, H. Brons, ds. A.A. Brugge, ds. W. Harinck, J.J. Jacobse, ds. S.W. Janse, L.A. Kroon, ds. S. Maljaars, J.H. Mauritz, H.J. Nijsink, J.J. Pons, ds. A. Schreuder, ds. C. Sonnevelt, ds. L. Terlouw, ds. D.W. Tuinier, W. Visser e.a.

  7,00
 • Hoedemaker was aanvankelijk een medestrijder van Abr. Kuyper, maar hij kon niet meegaan met de doleantie.
  In dit werk worden de kerkelijk-theologische en de politiek-staatkundige opvattingen van Hoedemaker beschreven. Ook is een biografie van Hoedemaker toegevoegd.

  Uitgave: 1989
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Zie foto van achterzijde boek voor informatie.
  168 pp. Geen jaartalvermelding.

  Uitgever: Kok Kampen
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  184 pag. Hardcover , in goede staat.

  In de winter van 1959-1960 hield ds. H.G. Abma bijbel-lezingen over het boek Esther. Deze lezingen heeft hij enkele jaren daarna verwerkt in 35 korte overdenkingen. Daarin laat hij zien hoe de geschiedenis van Esther verwijst naar de unieke Borg en Middelaar Jezus Christus. Hij vestigt de aandacht niet alleen op de geestelijke betekenis van het bijbel-boek, maar wijst ook op de vele lessen voor ons dagelijkse leven. Zijn grote liefde voor het volk Israël wordt in dit boek duidelijk zichtbaar.

  Deze overdenkingen lenen zich uitstekend voor gebruik thuis, maar ook op bijbel-kringen en verenigingen.

  Uitgever: De Banier
  7,00
 • Zie foto van achterzijde voor beschrijving.

  2,50
 • Van nature weet de mens niet waarin zijn ware gelukzaligheid bestaat.
  De natuur heeft in de mens wel een onverzadigbare begeerte tot gelukzaligheid overgelaten, maar niet de kennis waar die te vinden is.
  Nu is de Zoon van God geopenbaard om de ware gelukzaligheid voor de mens te verwerven en om die zo duidelijk mogelijk aan de wereld te verkondigen.

  Psalm 1 toont ons het geluk van Gods kinderen en het ongeluk van de goddelozen.
  In vijf preken behandelt Alardin deze psalm.
  Iedereen zal zich persoonlijk aangesproken voelen door zijn duidelijke en ernstige voorstelling van de twee wegen die leiden naar onze eeuwige bestemming.

  Kaspar Alardin werd in 1658 in Bremen geboren.
  Hij was onder meer predikant in Arnhem, waar hij in 1692 op 34-jarige leeftijd overleed.
  Gebonden, 117 pag.

  7,00
 • 1176 pag. Gebonden in halfleren band  De rug is los en beschadigd en het voorplat is los. Het boekblok is goed. 

  Dit is de bekende vertaling van Dächsel. Het is de volledige tekst van de Statenvertaling, aangevuld met verklaringen tussen de tekst en in de kantlijn. Zie de foto’s voor voorbeelden. De verklaringen zijn behalve Dächsel, ook van M.Henry, Luther, Calvijn, Da Costa, Scott, Krummacher, Hellenbroek, Kohlbrugge, Hutcheson en vele anderen.

  Uitgave: 1982
  3,00
 • Dit traktaat, hetwelk eerst genoemd was naar zijn grootste en voornaamste gedeelte – De Richter in het paradijs – draagt nu, bij gelegenheid van haar vermeerdering – met de verhandeling over De recht edele afkomst van Timótheüs – de titel van Onderzoek der Heilige Schriften, zijnde deze naam algemeen aan alle stoffen die ik verhandelde. Ik heb dezelve genomen uit de hemelse les van de Heere Jezus, die Johannes in Johannes 5:39 aan allen die begerig zijn naar het eeuwige leven, belast, dat ze de Schriften onderzoeken. Dit moet ons werk zijn in onze gehele bediening, en hetzelve doe ik in dit traktaat naar mijn gering vermogen. En gewis deze Voorraadkamer en dit Wapenhuis der Heilige Schriftuur is overvloedig van alles voorzien, om u en mij daarvan te dienen tot onze zaligheid.
  Ik heb mij daarom gewacht van vele heidense historiën, spreuken der wijzen, subtiele vondsten der filosofen, of iets dergelijks hierin te mengen. Want het goud en de honingzeem van Gods Woord moet ons genoegzaam zijn zonder bijvoeging van enig vreemd gehalte voedsel. De Heilige Schriftuur is rijk genoeg zonder de hulp van zodanige dingen te begeren, gelijk als Abraham zelfs niet één schoenriem van de koning van Sodom wilde aannemen, om niet te schijnen, dat hij door hem grootgemaakt was. Ons voornaamste werk moet zijn, waarde lezer, de Schriften te onderzoeken, als de beste getuigen van onze Zaligmaker.

  Gebonden, 335 pag.

  7,50
 • Auteur(s): Alleine Joseph

  In goede staat.

  6,00