06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Filter op auteur

Overig

Toont alle 19 resultaten

 • Hoedemaker was aanvankelijk een medestrijder van Abr. Kuyper, maar hij kon niet meegaan met de doleantie.
  In dit werk worden de kerkelijk-theologische en de politiek-staatkundige opvattingen van Hoedemaker beschreven. Ook is een biografie van Hoedemaker toegevoegd.

  Uitgave: 1989
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Zie foto van achterzijde boek voor informatie.
  168 pp. Geen jaartalvermelding.

  Uitgever: Kok Kampen
  5,00
 • Auteur(s): Alleine Joseph

  Zuid-Afrikaans boekje. Het boekje is los in de band en zeer schaars.
  Voor meer informatie zie de foto van de achterzijde .

  6,00
 • Auteur(s): Barth Ds. J.D.

  Uit de historie van Gods Kerk in Schotland        door Ds. J.D. Barth

  Uitgereikt door de stichting Mbuma zending in 1989,  gebonden ,  178 pag.

  5,00
 • Auteur(s): Barth Ds. J.D.

  Leerredenen voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaartsdag en Pinksteren over resp.  Joh. 3 : 4;  Marc. 16 : 6b ; Marc. 16 : 19 ; Hand. 2 : 4a        door Ds. J.D. Barth

  Paperback,  80 pag.

  6,00
 • Auteur(s): Barth Ds. J.D.

  Gedachtene uitgesproken door Ds. J.D. Barth ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening

  16 oct. 1935 te Dordrecht

  Paperback,  18 pag.  (in zeer goede staat)

  5,00
 • Auteur(s): Bavinck Dr. J.H.

  Een van de hoofdwerken van Bavinck is Religieus besef en christelijk geloof (1949, herdrukt in 1989). Bavinck, en dat was nieuw in de theologische discussies van de jaren ’30 en ’40 en zeker in de Gereformeerde Kerken toen, wees het religieus besef niet zonder meer van de hand als heidendom of ongeloof. Hij ontdekte daarin zogenaamde magnetische punten zoals de betrokkenheid op een hogere macht, het normbesef, de verlossingsbehoefte, de levensleiding en de totaliteitsbeleving. In deze magnetische punten zag hij Gods bemoeienis met de mensheid. Voor die mensheid die zoekt en tast is het getuigenis vanuit de Schrift geboden. Bemoeienis en getuigenis zijn dan ook voortdurend op elkaar betrokken, zodat de ander en de situatie van de ander in alle breedte en diepte voor Christus gewonnen zullen worden. Daar ging het om en daar gaat het nog steeds om in de verkondiging dichtbij en ver weg.

  10,00
 • Auteur(s): Blaak Ds. W.H

  De naam van ds. W.H. Blaak (1871-1957) geniet ook nu nog een ruime bekendheid. Hij was bijna twintig jaar ouderling in de oud-gereformeerde gemeente te Nieuw-Beijerland. Hij werd in 1934 predikant te Sint-Philipsland en vertrok in 1948 als emeritus-predikant naar Geldermalsen, waar hij woonde tot zijn overlijden in 1957.

  In deze uitgave zijn de publicaties gebundeld, die van en over ds. Blaak verschenen zijn. Het zijn preken en brieven die blijk geven van een grote Bijbelkennis en een diepe ernst. Ook zijn alle toespraken opgenomen die gehouden werden bij zijn begrafenis, alsmede een aantal reacties op het overlijden.

  Gebonden, 290 pag.

  9,00
 • Auteur(s): Blonk Dirkje

  betoond en bevestigd in het leven van Dirkje Blonk

  Uitgegeven door Reformatorische boekhandel W.H. Hazejager te Puttershoek

  Gebonden, 157 pag.

  10,00
 • Auteur(s): Boer Ds. G

  Leven en werk van ds. G. Boer.

  Ds. G. Boer heeft een markante plaats ingenomen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was een begenadigd prediker en heeft, onder andere als voorzitter van de Gereformeerde Bond, in vele publicaties een levendig aandeel geleverd aan de theologische en kerkelijke bezinning. Opmerkelijk was zijn aandeel in de bezinning op de verzoening, ten tijde dat dit belijden binnen de kerk omstreden was. In Passie voor het Evangelie komt de arbeid van ds. Boer in de gemeenten als in breder verband van kerk en theologie aan de orde. De titel van deze biografie verwoordt zijn gedrevenheid als evangeliedienaar. Iedere dag werd hij herinnerd aan zijn taak, doordat hij boven de ingang van zijn studeerkamer de ets van Jan Th. Toorop had hangen, waarop de apostel Paulus met opgeheven wijsvinger sprak: ‘Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig’.

  Gebonden, 428 pagina’s.

  15,00
 • Dit boek bevat in het eerste deel een beschrijving over het leven en werk van Bonhoeffer, en in het tweede deel komt Bohoeffer zelf aan het woord.

  Eén van de laatste publicaties over Bonhoeffer in het Nederlands is van de hand van ons Dr. T. G. van der Linden: “Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten.” Hij schrijft daarin: ‘Feitelijk is er een niet-aflatende belangstelling voor Bonhoeffers persoon, biografie, spiritualiteit en geschriften’ (p.92) En dat ‘ook buiten het erf van kerk en theologie’, wereldwijd. Alleen in Nederland al somt Van der Linden achter in zijn boek een twintigtal publicaties over Bonhoeffer op sinds 1990. Dat is best veel.

  Bonhoeffer’s aansprekende en aangrijpende biografie speelt zeker een rol in de aanhoudende publiciteit. Hij schreef zijn theologie tegelijk met zijn levensverhaal. Dat geeft haar een toets van authenticiteit.

  Zie de achterzijde van het boek voor meer informatie.

  Paperback, 184 pag.

  Uitgever: Kok Kampen
  7,00
 • Auteur(s): Boone Ds. L.

  Leven en sterven van Ds. Laurens Boone

  Gods genade verheerlijkt aan een doemwaardig schepsel.

  Zijn bekeering, roeping tot het leeraarsambt en enkele voorvallen uit zijn veelbewogen leven, benevens aanteekeningen over zijn laatste uren en zijn overlijden te St. Philipsland op 25 April 1935.

  Grootendeels door hemzelf beschreven.

  Met portret van ds. L. Boone.

  Gebonden 357 pag.

  15,00
 • Ds. D A van den Bosch was de eerste predikant die slachtoffer werd van de naziterreur. Van den Bosch werd eind 1940 opgesloten vanwege zijn boek 666, het getal eens menschen en overleed 20 maart 1942 in Kamp Amersfoort. Al voor 1940 had de SS deze predikant op het oog vanwege zijn kritiek op de nazi’s en hun Jodenhaat.

  Dirk Arie van den Bosch (Hazerswoude, 23 oktober 1884 – Amersfoort, 20 maart 1942) was een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Van den Bosch was een populair Hervormd predikant in ‘s-Gravenhage. Zijn preken trokken duizenden mensen. In november 1940 verscheen een boek van zijn hand waarin hij waarschuwde voor het gebrek aan menselijkheid, geheten “666, Het getal eens menschen.” Hij bleef in zijn preken mensen bewust maken van het belang van humaniteit. Zijn uitspraken en boek leidden er uiteindelijk toe dat hij op 11 december 1940 door de Duitsers werd gearresteerd. Hoewel de bezetter niet hard kon maken dat hij de wet zou hebben overtreden, zagen zij het gevaar in van zijn woorden en de invloed die hij had op grote groepen mensen. Men wilde hem uit de samenleving weg hebben en zo kwam hij, na een verblijf in het `Oranjehotel´ te Scheveningen (11 december 1940 tot 28 oktober/december 1942) terecht in het kamp Amersfoort. Hier bleek hij een grote morele steun te zijn voor de gevangenen. Hij hield er kerkdiensten en gaf Bijbelles. Door de slechte leefomstandigheden liep hij dysenterie en een kaakontsteking op en hieraan overleed hij uiteindelijk op 20 maart 1942.

  Gebonden, 111 pag. Uitgeverij gebr. Zomer & Keuning’s te Wageningen. In origineel half linnen band; uitgave 1945. Compleet met de foto van Ds. D.A. van den Bosch die meestal ontbreekt.

  7,00
 • De dochter van Dominee D.A. van den Bosch vertelt in dit boek over het leven van haar vader die omgekomen is in Kamp Amersfoort.
  Dominee Dirk Arie van den Bosch is, als de oorlog uitbreekt, predikant van de Julianakerk in de wijk Transvaal. Op verzoek van de uitgever Gebroeders Zomer en Keuning’s te Wageningen schrijft ds. van den Bosch een boekje. In november 1940 komt zijn boek uit met als titel: 666, het getal eens menschen. Het verkoopsucces er van wordt zijn ondergang. De Duitsers beschouwen het als een aanval op Hitler en zoeken een aanleiding om de populaire predikant te kunnen oppakken. Het boekje is een doorlichting van de tijd in het licht van het evangelie van het boek Openbaring, hoofdstuk 13. Over “het beest”- verpersoonlijking van de doodsmacht.
  Ds. van den Bosch schrijft: “Dat het beest uit de zee, nooit, nooit de overwinning zou behalen!” en: “Dat de Anti-Christ de laatste tijd tot volle ontwikkeling kwam en daarmee tot volle openbaring van zijn vreselijk karakter.”
  Op 11 december 1940 wordt Van den Bosch thuis opgehaald door de bezetter en naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht. Op 28 oktober 1941 wordt de predikant op transport gezet naar kamp Amersfoort. Hij noemt het kamp zijn “laatste gemeente”. Zijn laatste – clandestiene – preek dateert van 15 februari 1942. Het thema is: “Lam Gods” ( Jezus Christus) Hij vraagt zich in de preek af: Of zijn tijdgenoten nog beseffen wat een “slachtoffer” is.
  De moderne mens is vervreemd van zichzelf, moet zijn kern weer terugvinden. Wij leven in 1942, zo zegt hij, ”In een Jaar des Heeren. Een nieuwe tijdrekening werd ingeluid; de komst van het Lam Gods in deze wereld”.
  De wereld is niet van God los. ”Omdat wij zien op het Lam Gods, en daarop alleen, dat de zonden der wereld wegneemt. Halleluja!” Kort daarop, 20 maart 1942, sterft hij.
  In verschillende Haagse kerken is een monument voor ds. van den Bosch opgericht: de Grote Kerk en de Duinzichtkerk. Het grootste monument is echter het boekje dat de nazi’s vreesden: 666, het getal eens menschen.

  Gebonden uitgave door H.Veenman & zonen te Wageningen, 1946 . In originele halflinnen band; iets sleets op de kneep; uitgave 1945. Compleet met de foto van Ds. D.A. van den Bosch die meestal ontbreekt.

  7,00
 • Auteur(s): Bremmer Dr.R.H.

  Gebonden, 457 pag.

  12,00
 • Auteur(s): Hepp_Dr.V.

  Wat Dr. Hepp hier levert, is bewonderenswaardig, niet alleen om de zeldzame accuratesse, waarmee de schrijver zijn gegevens over Prof. Bavinck heeft verzameld, maar ook door de glasheldere voorstelling, ook door den helderen stijl en den levendigen verhaaltrant, ook door de gemakkelijke manier, waarop de schrijver van artikelen en redevoeringen van Bavinck heldere overzichten geeft, die niet alleen den gedachtengang van Bavinck logisch weergeven maar ook de plaats aangeven, die dergelijke publicaties hadden in den geleidelijken ontwikkelingsgang van Bavinck als wetenschappelijk mensch

  10,00
 • Auteur(s): Hill_Richard

  Richard Hill (1732-1808) heeft als lekentheoloog verschillende boeken geschreven. Een daarvan is Deep things of God dat halverwege de negentiende eeuw in het Nederlands werd vertaald en onder de titel Diepten Gods verscheen. Het is geen verhandeling over een bepaald theologisch onderwerp, maar de schrijver stelt allerlei aspecten aan de orde van de leer die naar de godzaligheid is.

  Hill schrijft vanuit de door hem beleden en beleefde praktijk der godzaligheid en daarom zijn er ook veel praktische toepassingen in dit boek te vinden. Hij maakt een scherp onderscheid tussen het ‘geloof’ van een formalist of naamchristen enerzijds en het ware geloof dat een kind van God alleen uit genade en op grond van de verdienste van Christus geschonken wordt anderzijds. Tegelijk stond hij een ruime evangelieprediking voor aan ‘zondaars die ieder vonkje geloof, genade of goedheid missen’.

  19,50 14,00
 • Auteur(s): Spurgeon, C.H.

  Bij nieuwe praatjes. Bij ieder plaatje heeft Spurgeon een stichtelijk praatje, met enige humor, maar altijd met een diepere boodschap en gericht op het eeuwig welzijn.

  Uit het Engelsch van C.H. Spurgeon door C.S. Adama van Scheltema.

  Paperback, scheurtje van 1 cm bij de kneep, verder is het boek in nieuwstaat, 160 pag.

  4,00