06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl
0

Filter op auteur

Tweedehands boeken

Resultaat 1–20 van de 219 resultaten wordt getoond

 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons doopformulier
  Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht
  geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te
  zijn? Wat betekent het om als ouder(s) het jawoord uit te spreken? Wat betekent
  het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Eveneens worden het voorrecht én
  de vermaning en verplichting die de doop met zich meebrengen vanuit het
  formulier voorgehouden.

  Gebonden, 174 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons
  huwelijksformulier
  In het klassieke huwelijksformulier
  horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het
  huwelijksleven. Hebben we voldoende kennis van de inhoud? Weten we waar we
  tijdens de huwelijksdienst ja op zeggen? Door je erin te verdiepen, zul je tot
  de conclusie komen dat de inhoud van dit oude formulier uiterst actueel is.
  Bijbels onderwijs is nodig op de verdere huwelijksweg tot ons wezenlijk
  welzijn.
  Bij de behandeling van het huwelijksformulier wordt op pastorale
  wijze aandacht geschonken aan onder andere de verkeringstijd, de huwelijksdag,
  de bijbelse verhouding man/vrouw binnen het huwelijk, de kinderzegen en
  kinderloosheid. Hoe belangrijk is het met name voor de jongere generatie om in
  een tijd waarin bijbelse normen en waarden (ook met betrekking tot het
  huwelijk) meer en meer vervagen, kennis te nemen van Gods trouw en toezegging
  die zo helder verwoord zijn in het huwelijksformulier.

  Gebonden, 155 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons belijdenis doen
  Met hart en mond – ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift
  begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar
  liefde woont, ons huwelijksformulier dat wil doen op weg naar de knielbank en
  Van kind tot kind, ons doopformulier op weg naar de doopvont. Vanuit de Heilige
  Schrift, onze belijdenisgeschriften, de kerkorde en de kerkgeschiedenis worden
  lijnen getrokken naar het heden. Er wordt meegedacht met onze jonge mensen die
  zich in deze tijd vrijwillig willen voegen bij de gemeente. Deze uitgave beoogt
  onder meer bewustwording van een keus die op een kruispunt van het leven gedaan
  wordt.

  Gebonden , 157 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Aalst, Ds. G.J.

  Ons avondmaalsformulier
  Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze
  aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de
  woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de
  Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een
  Goddelijk recht. Vragen als ‘wie worden buitengesloten’, ‘wie worden
  binnengesloten’, ‘wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering’, ‘tot Wiens
  gedachtenis is het’, ‘hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de
  kerkelijke gemeente’ komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo venwichtig
  is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderszijds voor
  avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel
  uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast
  ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.

  Gebonden , 173 pag.

  7,00
 • Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butter.: Leer ons bidden
  Het gebed is een onderwerp waarover veel geschreven is.
  Toch kunnen we alleen weten wat een waar gebedsleven is als we het zelf echt mogen beoefenen. Voor iedereen is het noodzakelijk te leren bidden, omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. De Heilige Geest alleen kan voor ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen

  Bidden is de tere gemeenschap met de Heere zoeken. Is het niet de zwakheid van ons kerkelijk, persoonlijk en gezinsleven dat deze tere gemeenschap weinig beoefend wordt? Daarom behoren we met de discipelen te vragen: ‘Heere, leer ons bidden’.

  Deze uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Stichting Reformatorische Bezinningsavonden.

  Uitgever: De Ramshoorn Goes
  7,00
 • In dit boekwerk vindt u de artikelenreeks van ds. L. Aangeenbrug over de profeet Elía, die hij in de Wachter Sions van 1954 tot 1962 heeft geschreven. Deze meditaties zijn geen preken, hoewel sommige gedeelten wel in een kerkdienst zouden passen. Hij legt hierin zijn eigen leven en dat van de lezers naast het leven van Elía en de personen, waar Elía mee te maken had.
  Omgekeerd legt hij dan het leven van Elía naast ons leven. Dit gebeurt niet, om ons te meten aan Elía, maar om leringen, die er te halen zijn uit het leven van Elía, dat in de Bijbel is opgetekend, tot nut van ons eigen leven te doen zijn. Hij heeft de geschiedenis niet vergeestelijkt, maar vraagt zich in de meditaties telkens af: Hoe staan wij daar tegenover, kent u daar iets van, of hoe gedragen wij ons in zulk soort omstandigheden? Kennen wij er iets van in ons eigen leven?
  En dan bedoelt hij daarmee vooral het geestelijke leven. Daarbij spreekt hij niet alleen de onbekeerden aan, maar ook Gods volk in de verschillende standen van het genadeleven. Maar hij vergeet ook het tijdelijke leven niet. Hij had zelf te veel meegemaakt, om daarover te kunnen zwijgen. Hij wist voor zichzelf, dat hij met lichaam en ziel beide in het leven en sterven het eigendom was van zijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. De God van Elía was hem niet vreemd en de raven kende hij ook goed. Maar hij was ook geen vreemdeling van de strijd tegen de Baälsprofeten in het kerkelijke leven. En als hij dan over het tere, afhankelijke leven van Gods kinderen sprak, vroeg hij vaak, ook in zijn preken: Wat moet u straks in de hemel gaan doen, als u hier op aarde niet voor God wilt leven en uw leven niet in Zijn dienst wil besteden?
  708 pag.

  Artikelnummer: 9789077502365 Categorieën: , ,
  Uitgever: Efama te Ederveen
  20,00
 • In dit boek vindt u de artikelenreeks van ds. D.L. Aangeenbrug over de profeet Elísa. Hij heeft deze geschreven in de jaren 1962 tot 1968 in de Wachter Sions. Dit is een aansluitend vervolg op het eerder uitgegeven boek van de meditaties over de profeet Elía.
  Ook in dit boek gaat hij naar aanleiding van de Bijbeltekst niet alleen na, wat Elísa heeft meegemaakt, maar ook wat de leringen zijn voor ons en wat voor ons allen tot nut in het dagelijkse en ook in het geestelijke leven kan zijn. Graag wilde hij het middel zijn tot het toebrengen van burgers in het hemelse Koninkrijk, maar ook om Gods volk te zijn tot een hand en een voet op hun reis door dit leven.
  Het is jammer, dat hij de artikelenreeks niet tot het einde toe heeft mogen volbrengen, maar dat doet aan de inhoud van het boek zelf niets af, want wat hij heeft geschreven, gunde hij elke medereiziger naar de eeuwigheid en daarop sprak hij ons in de meditaties ook steeds aan.
  529 pag.

  Artikelnummer: 9789077502631 Categorieën: , ,
  Uitgever: Efama te Ederveen
  20,00
 • Hoedemaker was aanvankelijk een medestrijder van Abr. Kuyper, maar hij kon niet meegaan met de doleantie.
  In dit werk worden de kerkelijk-theologische en de politiek-staatkundige opvattingen van Hoedemaker beschreven. Ook is een biografie van Hoedemaker toegevoegd.

  Uitgave: 1989
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Zie foto van achterzijde boek voor informatie.
  168 pp. Geen jaartalvermelding.

  Uitgever: Kok Kampen
  5,00
 • Auteur(s): Abma, H.G.

  Categorie:
  Uitgave: 1955
  5,00
 • Zie foto van achterzijde voor beschrijving.

  2,50
 • Uitgave: 1982
  3,00
 • Van nature weet de mens niet waarin zijn ware gelukzaligheid bestaat.
  De natuur heeft in de mens wel een onverzadigbare begeerte tot gelukzaligheid overgelaten, maar niet de kennis waar die te vinden is.
  Nu is de Zoon van God geopenbaard om de ware gelukzaligheid voor de mens te verwerven en om die zo duidelijk mogelijk aan de wereld te verkondigen.

  Psalm 1 toont ons het geluk van Gods kinderen en het ongeluk van de goddelozen.
  In vijf preken behandelt Alardin deze psalm.
  Iedereen zal zich persoonlijk aangesproken voelen door zijn duidelijke en ernstige voorstelling van de twee wegen die leiden naar onze eeuwige bestemming.

  Kaspar Alardin werd in 1658 in Bremen geboren.
  Hij was onder meer predikant in Arnhem, waar hij in 1692 op 34-jarige leeftijd overleed.
  Gebonden, 117 pag.

  7,00
 • Auteur(s): Alfred

  In 1937 ontmoeten zes uiteenlopende personen elkaar in een kleine havenstad aan de Oostzee; allen proberen aan de tirannie van de nazi-dictatuur te ontsnappen.

  Fictie, Politieke roman, Psychologische roman

  Paperback, 144 Pag.

  4,00
 • Auteur(s): Alleine Joseph

  Zuid-Afrikaans boekje. Het boekje is los in de band en zeer schaars.
  Voor meer informatie zie de foto van de achterzijde .

  6,00
 • Auteur(s): Alleine Joseph

  Kaspar Alardin was “een snel uitgedoofde vlam.” Hij was pas 23 jaar toen hij predikant werd, en pas 34 jaar toen hij overleed. “Een predikant moet al predikende sterven.” Dat was zijn devies. En hij heeft er zich ook aan gehouden. Enkele uren voor zijn dood dicteerde hij vanaf zijn ziekbed zijn laatste preek. De preek is nooit afgekomen.

  Net boek in kunstleren band met goudopdruk; 135 pag.

  8,50
 • Auteur(s): Ambrosius, Isaac

  Een gezicht van het eeuwig Evangelie of van de zielsogen op Jezus.

  Zoals Hij het grote werk van ’s mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de duistere tijd voor Zijn komst; en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel.

  Alles zeer geleerd verklaard en stichtelijk tot krachtige oefening der godzaligheid toegepast door de hooggeleerde en godzalige Isaac Ambrosius.

  Uit het Engels vertaald door Joannes Lampe, in leven predikant te Obdam.

  Gebonden , 789 pag.

  15,00
 • Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën:
  1) De voorbereiding tot de historie des lijdens en stervens Jesu Christi, uit Zijn Eigene voorzegging daarvan – Lukas 18 : 31 – 34
  2) Jezus uitgang uit Jeruzalem en Zijne voorzegging van de ergernis der discipelen, enz. – Johannes 18 : 1,2 en Mattheus 26 : 30 – 36
  3) De angst Christi in den hof Gethsémané – Mattheus 26 : 37 en 38 en Lukas 22 : 44
  4) Jezus gebed in den hof en Zijne versterking door een Engel – Mattheus 26 : 39, 42, 44 en Lukas 22 : 43
  5) Jezus bestraft Zijne slapende discipelen – Mattheus 26 : 40, 41, 43 – 46
  6) Christus gebonden geleid tot den Hoogepriester en onderzocht – Johannes 18 : 12-14, 19-24
  7) Christus wordt voor Pilatus beschuldigd van oproer en Hij doet de goede belijdenis van Zijn Koninkrijk – Lukas 23 : 2 en Johannes 18 : 33 – 38
  8) Jezus wordt gegeseld, met doornen gekroond, bespot, enz. – Johannes 19 : 1 – 6a
  9) Christus wordt uitgeleid naar Golgotha – Mattheus 27 : 31 en Johannes 19 : 17
  10) Christus wordt gekruisigd en Hij bidt voor Zijne vijanden – Markus 15 : 22, 23, 25, 27 en 28 en Lukas 23 : 34
  11) De wonderbare duisternis en de klacht van Christus – Mattheus 27 : 45 – 47
  12) De drie laatste woorden en de dood Christi – Johannes 19 : 28 – 30 en Lukas 23 : 46

  Gebonden in origineel linnen band; 206 pag.

  Uitgave: 1939
  15,00 12,50
 • Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën:
  1) De voorbereiding tot de historie des lijdens en stervens Jesu Christi, uit Zijn Eigene voorzegging daarvan – Lukas 18 : 31 – 34
  2) Jezus uitgang uit Jeruzalem en Zijne voorzegging van de ergernis der discipelen, enz. – Johannes 18 : 1,2 en Mattheus 26 : 30 – 36
  3) De angst Christi in den hof Gethsémané – Mattheus 26 : 37 en 38 en Lukas 22 : 44
  4) Jezus gebed in den hof en Zijne versterking door een Engel – Mattheus 26 : 39, 42, 44 en Lukas 22 : 43
  5) Jezus bestraft Zijne slapende discipelen – Mattheus 26 : 40, 41, 43 – 46
  6) Christus gebonden geleid tot den Hoogepriester en onderzocht – Johannes 18 : 12-14, 19-24
  7) Christus wordt voor Pilatus beschuldigd van oproer en Hij doet de goede belijdenis van Zijn Koninkrijk – Lukas 23 : 2 en Johannes 18 : 33 – 38
  8) Jezus wordt gegeseld, met doornen gekroond, bespot, enz. – Johannes 19 : 1 – 6a
  9) Christus wordt uitgeleid naar Golgotha – Mattheus 27 : 31 en Johannes 19 : 17
  10) Christus wordt gekruisigd en Hij bidt voor Zijne vijanden – Markus 15 : 22, 23, 25, 27 en 28 en Lukas 23 : 34
  11) De wonderbare duisternis en de klacht van Christus – Mattheus 27 : 45 – 47
  12) De drie laatste woorden en de dood Christi – Johannes 19 : 28 – 30 en Lukas 23 : 46

  Gebonden in origineel kunstleren band; 206 pag.

  Uitgave: 1979
  15,00 12,50