Twee-en-dertig Bedestonden, Verhandelende den Aard, de Eigenschappen, Kenteekens enz. van het Gebed, Mitsgaders deszelfs Nuttigheid, Noodzakelykheid, en Aangenaamheid by God, als ook de Hulpmiddelen om de verstrooying der Gedachten onder het Bidden voor te Komen enz. Alles geschikt om te toonen, hoe men te bidden heeft, zo onze Bedestonden van eenige vrucht zullen zyn. Met Toepassingen, Dankzeggingen en Gebeden naar de Merkwaardige Omstandigheden van ons Vaderland in de jaaren 1747 en 1748.

740 (3) pag. Origineel Perkament, 4° (Onderkant rug wat gevlekt.)

Uitgever: Haarlem, Jan Bosch
Uitgave: 1748

Prijs: 850,00

1 op voorraad