06 - 53 70 91 10 info@wilstrabooks.nl

Algemene Voorwaarden WilstraBooks.NL

een scheurtje of een vlekAlgemene voorwaarden die van toepassing zijn op activiteiten met en door Wilstrabooks.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – WilstraBooks ; contact- en betalings- gegevens

 Artikel   3 – Toepasselijkheid

 Artikel   4 – Het aanbod

 Artikel   5 – De overeenkomst

 Artikel   6 – Herroepingsrecht

 Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 Artikel   9 – Verplichtingen van WilstraBooks bij herroeping

 Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 Artikel 11 – De prijs

 Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

 Artikel 13 – Levering en uitvoering

 Artikel 14 – Betaling

 Artikel 15 – Klachtenregeling

 Artikel 16 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door WilstraBooks worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en WilstraBooks;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of WilstraBooks in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. WilstraBooks: de rechtspersoon zoals genoemd in Artikel 2, die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen WilstraBooks en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en WilstraBooks gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – WilstraBooks ; contact- en betalings- gegevens

WilstraBooks
Antiquariaat en boekhandel 

Bezoekadres:
Duivenwaardseweg 7-A
3244 LH  Nieuwe Tonge  

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur 

Telefoonnummer: 06 5370 9110 

E-mail: info@wilstrabooks.nl

IBAN: NL26 KNAB 0257 0137 41
Btw-nummer: NL 8540 96711 B.01
KvK-nummer: 6087 1075

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WilstraBooks en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WilstraBooks en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de consument langs elektronische weg worden geraadpleegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. De geldigheidsduur van een aanbod is nadrukkelijk bepaald op 14 dagen en slechts zolang het betreffende artikel leverbaar is.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Gebruikte boeken zullen gebruikssporen bevatten zoals namen voorin, vouwen, een vlek of een scheurtje. Waar we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WilstraBooks niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WilstraBooks is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Onze webomgeving is beveiligd en voor elektronische betalingen hebben we passende veiligheidsmaatregelen genomen.
 4. WilstraBooks kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WilstraBooks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. WilstraBooks zal uiterlijk bij levering van het product, een factuur sturen met daarop minimaal de volgende gegevens:
  • het bezoekadres, telefoonnummer, email-adres, BTW-nummer en Kamer van Koophandelnummer van WilstraBooks;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • een omschrijving van gekochte producten;
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 Artikel 6- Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WilstraBooks mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WilstraBooks mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. Indien het product zodanig is beschadigd dat verkoop niet meer mogelijk, zal het volledige aankoopbedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan WilstraBooks.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) WilstraBooks. Dit hoeft niet als WilstraBooks heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WilstraBooks verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Een herroeping kan de gehele bestelling of een gedeelte daarvan bedragen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van WilstraBooks bij herroeping

 1. Indien WilstraBooks de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. WilstraBooks vergoedt, onder inhouding van de portokosten, alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de retourzending is ontvangen.
 3. WilstraBooks gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

WilstraBooks sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht: 

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door WilstraBooks worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 2. Indien de consument zelf nadrukkelijk afstand doet van zijn herroepingsrecht;
 3. Indien het een zakelijke levering betreft;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager;
 9. Leveringen waarvan bekend is dat de waarde daarvan verminderd door de tijd.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Een aanbod is echter maximaal 14 dagen geldig. De geldigheid van het aanbod vervalt indien het product niet meer voorradig is en niet na te bestellen.
 2. In afwijking van het vorige lid, kan WilstraBooks producten of diensten met variabele prijzen aanbieden.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. WilstraBooks staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De consument mag ervan uitgaan dat alle producten voldoen aan de verstrekte beschrijving. Indien een product niet aan de beschrijving voldoet heeft de consument het recht om het product binnen 14 dagen te retourneren conform het bovenbeschreven herroepingsrecht.
 3. Het is bekend dat antieke boeken kwetsbaar zijn. Hierdoor kan, behoudens Artikel 12 lid 2, geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van garantie.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

 1. WilstraBooks zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan WilstraBooks kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal WilstraBooks geaccepteerde bestellingen zo mogelijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal WilstraBooks het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikel 14 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WilstraBooks te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze de wettelijke rente verschuldigd en is WilstraBooks gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WilstraBooks.
 2. Bij WilstraBooks ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WilstraBooks binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient WilstraBooks in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen WilstraBooks en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Consumenten zijn gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter of bevoegde geschillencommissie.
 3. WilstraBooks is gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter of bevoegde geschillencommissie.